Telerau

 

Telerau ac Amodau Gwibdeithiau Menter Bro Ogwr

Ffurflen Ganiatâd

Gofynnir i bob rhiant/gwarchodwr gwblhau ffurflen ganiatâd er mwyn i’ch plentyn fynychu gwibdeithiau’r Fenter. Mae’r ffurflen yma o gymorth os bydd angen cysylltu â chi, neu er mwyn rhoi mwy o wybodaeth i’r swyddogion fydd yn gyfrifol ar y diwrnod.

Lluniau

Fel y gwelwch ar ein ffurflen ganiatâd, gofynnir i chi gadarnhau os ydych yn fodlon i swyddogion/staff y fenter gymryd lluniau o’ch plentyn ar ein gwibdeithiau. Mae’r lluniau yma’n cael eu defnyddio fel tystiolaeth o’r gwaith yr ydym yn ei wneud. Maent yn cael eu defnyddio er mwyn hyrwyddo ein gwaith ac i godi ymwybyddiaeth o brosiectau Cymraeg yn y gymuned. Defnyddir ein lluniau ar hysbysfyrddau, cylchlythyron, pamffledi, arddangosfeydd ac ar ein gwefannau.

Canslo teithiau

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod pob taith sydd yn cael ei gynnig yn mynd ymlaen. Os bydd rhaid i ni ganslo taith am unrhyw reswm, bydd un o swyddogion y fenter yn cysylltu â chi naill ai drwy lythyr neu dros y ffôn i’ch hysbysu. Rhoddir ad-daliad llawn ar daliadau unrhyw daith a ganslwyd.

Taliadau

Oni bai am yr hyn a nodir uchod, ni roddir ad-daliadau o dan unrhyw amgylchiadau wedi dyddiad cau unrhyw daith.

Croesewir taliadau am deithiau gydag arian parod neu siec sydd wedi ei warantu. Ni dderbynnir sieciau sydd heb eu gwarantu.

Ar y diwrnod

Disgwylir i’ch plentyn wisgo breichled Menter Bro Ogwr ar bob adeg tra yn ein gofal.

Rhoddir cerdyn busnes y gweithiwr ieuenctid sydd yn gyfrifol am y daith i’r rhiant neu warchodwr sydd yn cludo’r plentyn/person ifanc i’r man codi. Defnyddiwch y rhif yma i gysylltu â’r staff mewn argyfwng yn ystod y dydd. Mae’r rhif hefyd ar ben llythyr y daith.

Rydym yn anelu at gyrraedd yn ôl i’r man codi erbyn yr amser sydd ar y llythyr. Weithiau mae ffactorau annisgwyl yn golygu nad yw hyn yn bosib. Bydd staff y fenter yn gwneud eu gorau i gysylltu â chi os byddwn mwy na 15 munud yn hwyr yn dychwelyd. Gofynnir i chi sicrhau bod rhif ffôn symudol ar gyfer y person bydd yn casglu’ch plentyn ar y ffurflen ganiatâd.

Cofnodi Digwyddiadau

Mae’n hynod bwysig bod eich plentyn yn trafod unrhyw ddigwyddiad allan o’r cyffredin gydag un o’r swyddogion ar y daith ar unwaith wedi’r digwyddiad. Os ydych yn cael gwybod wedi’r daith am unrhyw ddigwyddiad sydd heb gael ei adrodd wrth un o’r swyddogion, dylid hysbysu’r swyddog perthnasol a darparu adroddiad ysgrifenedig cyn gynted â phosib.

Gwybodaeth bwysig ychwanegol

Polisïau

Mae gan Fenter Bro Ogwr bolisïau mewn lle i geisio sicrhau bod eich plentyn yn aros yn ddiogel tra yn ein gofal. Mae’r rhestr polisïau sydd gennym yn cynnwys; Iechyd a Diogelwch, Amddiffyn Plant a Chyfleoedd Cyfartal. Am restr lawn o’r polisïau sydd gennym, neu i weld polisi yn ei gyfanrwydd, cysylltwch â phrif swyddfa’r fenter ar 01656 732 200 neu menter@broogwr.org

Gwirio Staff

Mae Menter Bro Ogwr yn ceisio sicrhau bod pob un o’n staff, boed llawn amser, rhan amser, gwirfoddol neu o dan hyfforddiant, yn cael eu gwirio drwy drefn y Swyddfa Cofnodion Troseddol. Pan fydd yn staff ymuno â’r Fenter, byddant yn dilyn cynllun anwytho. Yn ystod y cyfnod anwytho byddant yn:

  • derbyn manylion a chyfarwyddiadau ar bolisi diogelu plant a phobl ifanc y fenter
  • cwblhau ffurflen wirio ar gyfer Swyddfa Cofnodion Troseddol. Mae hyn yn digwydd ar ddiwrnod cyntaf yr unigolyn yn y swydd.

Profiad Gwaith Staff

Mae gan swyddogion a staff y fenter brofiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae Menter Bro Ogwr yn darparu cyfleoedd hyfforddiant i staff dderbyn mwy o gymwysterau a phrofiadau yn y maes yma.

JMH

MEDI 2008

 

 

Ieuenctid
ar y We cliciwch yma >
Cicio